Användarvillkor

O. Sergel Talarkonsts webbkurser ger dig som användare tillgång till att streama de kurser som finns tillgängliga på vår webbplats www.academy.sergeltalarkonst.se.

När du köper en webbkurs och skapar ett konto på vår lärplattform Teachable accepterar du dessa villkor. Dessa användarvillkor utgör ett avtal mellan dig och oss och reglerar användningen av webbkurserna.

Information om oss

O. Sergel Talarkonst AB

Organisationsnummer: 559188-9406

Mejl: [email protected]

Användarkonto

För att ta del av webbkurserna måste du logga in med ditt användarkonto. Användarkontot skapas när du köper din första kurs. Du ansvarar för att du lämnar korrekta uppgifter om dig själv samt att ingen annan får tillgång till dina inloggningsuppgifter eller ditt lösenord. Om du avslutar ditt konto kommer du inte längre ha tillgång till våra webbkurser.

Tekniska förutsättningar

För att kunna gå en webbkurs behöver du ha en bra internetuppkoppling. Vi ansvarar inte för fel eller försening som beror på att du inte har nödvändig utrustning, mjukvara och/eller internetkapacitet.

Pris och betalning

För aktuella prisuppgifter, se www.academy.sergeltalarkonst.se. Du betalar i samband med att du köper en kurs. Betalning sker via faktura eller kort. Fakturan skickas till den adress du anger via telefon- eller mejlkontakt. Fakturan ska vara betald inom 30 dagar.

Vi erbjuder säker kortbetalning genom Stripe, som är vår tredjeparts betallösning. Stripe en ledande leverantör av betaltjänster via Internet och de följer Payment Card Industry Data Security Standard. All korthantering sker SSL-krypterat (Secure Socket Layer) vilket innebär att all kommunikation mellan oss och Stripe är krypterad, så att du tryggt kan genomföra betalningen. 

Förutom priset på kursen kan det tillkomma till exempel datatrafikavgifter som du betalar till din bredbandsleverantör. Dessa hanteras mellan dig och din bredbandsleverantör utanför ramen för detta avtal.

Ångerrätt

Du har rätt att ångra ditt köp och få full återbetalning inom trettio dagar från köp. Detta förutsätter att du inte har påbörjat kursen. Har du påbörjat kursen kan du inte få tillbaka dina pengar. Kontakta oss om du önskar ångra ditt köp.

Användning och användarens ansvar

Tjänsten är endast för enskilt bruk och får inte användas för något kommersiellt eller offentligt ändamål. Utbildningslicensen är för dig enkom och du får under inga omständigheter låta någon annan part nyttja licensen.

Ditt Teachable-konto och dina användaruppgifter är personligt kopplade till dig och du ska inte dela med dig av dem till andra. Om du misstänker att någon annan använder ditt Teachable-konto ska du genast meddela oss detta, samt ändra ditt lösenord. Du svarar själv för all skada som orsakas av att du gett någon annan tillgång till kurserna via ditt Teachable-konto. Vi har rätt att omedelbart spärra ditt konto om vi misstänker att ditt konto missbrukas.

Du ansvarar för att den mejladress du angivit är riktig och aktuell eftersom huvuddelen av vår kommunikation med dig kommer att ske via mejl.

Om du ger recensioner eller kommentarer i forum som kan förknippas med oss eller våra tjänster måste du följa lagen samt inte använda ord eller uttryck som kan upplevas som diskriminerande, kränkande eller stötande.  

Du får inte överlåta dina rättigheter och skyldigheter, varken helt eller delvis, utan vårt samtycke. 

Du får inte använda tjänsten på ett sätt som strider mot dessa användarvillkor eller för något olagligt ändamål. Inte heller får du uppmuntra någon annan till sådan användning som strider mot lag eller användarvillkoren.

Upphovsrätt och filskydd

Allt innehåll som tillhandahålls genom tjänsten ägs av O. Sergel Talarkonst AB och skyddas av upphovsrätt. Äganderätten och andra immateriella rättigheter till innehållet är alltid enbart förbehållna O. Sergel Talarkonst AB.

Genom att köpa en kurs får du en begränsad licens till kursen som gäller så länge som anges i kursinformationen. Licensen får inte överlåtas och får enbart användas i enlighet med dessa användarvillkor. All kopiering och spridning av kurser och annat innehåll är förbjuden, oavsett metod eller orsak. Du får inte ens kopiera innehåll för eget bruk. 

Du är själv ansvarig för att sådant material inte sprids vidare till andra.

Uppsägning

Om du bryter mot dessa användarvillkor har vi rätt att omedelbart avsluta ditt konto, vilket innebär att du inte kommer kunna tillgodogöra dig kurser som du köpt, eller köpa och påbörja nya kurser. Ett brott mot våra villkor kan också medföra att du blir skadeståndsskyldig.

Våra åtaganden, rättigheter m.m.

Vi tillhandahåller vår kurstjänst i befintligt skick. Våra webbkurser finns tillgängliga dygnet runt.

Vi kan inte garantera att kurserna alltid är fria från fel eller avbrott. Vi ansvarar inte för omständigheter som ligger utanför vår kontroll,

Om det uppstår brister eller avbrott och vi åtgärdar dem anses det inte som avtalsbrott, Vi har också rätt att, i rimlig omfattning, stänga av tjänsten för till exempel uppgraderingar och service.

Om vi bryter mot väsentliga bestämmelser i dessa avtalsvillkor på grund av ringa försumlighet är vår ersättningsskyldighet begränsad. Vi kan inte behöva ersätta mer än den totala summan av förutsägbara skador som är typiska vid denna typ av avtal. Detta gäller oavsett vilken rättslig grund ett anspråk grundar sig på.

Allt ytterligare ansvar vid ringa försummelse ska vara exkluderat. Väsentliga bestämmelser i dessa avtalsvillkor är bestämmelser vars fullgörande är väsentliga för att avtalet ska fullföljas på ett korrekt sätt och vars uppfyllande en användare normalt kan förlita sig på.

Ovan skadebegränsning är inte tillämplig vid tvingande skadeståndsansvar enligt lagstiftning . Vi kan helt eller delvis överlåta våra rättigheter och skyldigheter.

Behandling av personuppgifter och cookie

I samband med att du köper och genomför en kurs behandlar vi personuppgifter om dig, exempelvis 

  •    ditt namn
  •    dina kontaktuppgifter
  •    din köphistorik (dvs. vilka kurser du går/gått).

Detta gör vi för att kunna administrera tjänsten och skicka relevant information eller marknadsföring till dig. O. Sergel Talarkonst AB lagrar inga kortuppgifter, utan det hanteras av Stripe.

Ändring av pris eller villkor

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa användarvillkor om vi behöver det. Du måste acceptera att vi kan göra ändringar enligt detta avsnitt för att använda våra kurstjänster.

Tillämplig lagstiftning

Dessa användarvillkor ska tolkas och regleras i enlighet med svensk lag. Användarvillkoren begränsar inte de konsumentskyddsrättigheter som du kan omfattas av i enlighet med gällande och tvingande lagstiftning i det land där du är bosatt. Skulle någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska den bestämmelsens ogiltighet inte påverka möjligheten att verkställa övriga bestämmelser i dessa villkor. Tillämpningen av den bestämmelsen ska verkställas i den utsträckning som tillåts enligt gällande lagstiftning, under förutsättning att dessa användarvillkor inte som en konsekvens blir oskäligt obalanserade.

Om en tvist uppstår mellan O. Sergel Talarkonst AB och dig ska vi i första hand försöka lösa tvisten genom en ömsesidig överenskommelse. Om vi inte kan enas ska tvisten avgöras i svensk domstol. I egenskap av konsument har du möjlighet att istället välja att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för prövning av tvisten.